Chiến tranh biến giới phía Bắc ngày 17-2-1979 lời nhận xét của hai nhà lãnh đạo Việtnam

Hãy chia sẻ cho bạn bè bạn biết ....Share on TumblrDigg thisShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

No comments.

Leave a Reply

*